Fokus Vesiculosus Design – propozcyja nowego haftu, próbny dekor wycięty laserem – farba akrylowa drewno sosnowe

Fucus vesiculosus stał się moim glokalnym bohaterem, gdyż łączy wszystko to, co według mnie powinny łączyć w sobie współczesne cytaty z natury i kultury (jak np. medycynanaturalna, gospodarka geopolityczna). Jedynym mankamentem był fakt, że nadal jest on„tylko” (?) dekoracją. Moje poszukiwania, będące już na odpowiednim torze, tym razem miały na celu znalezienie sposobu, jak przełożyć retorykę i historię związaną z niepozornym bohaterem na obiekt kultury, który miał się stać materializacją powyższych poszukiwań. Glon wstrzymał postęp mojej pracy na pewien czas. Wydawał mi się zbyt idealny, żeby z niego rezygnować. Jako projektantka z doświadczeniem w kryzysach twórczych wiedziałam, że nie mogę poprzestać na jednym motywie ginącej brunatnicy, zaczęłam więc pogłębione studium nad upatrzoną inspiracją. Wniosek był prosty – dekoracja przeszkadza. Wspierając się słowami  Gombricha: „Ornament jest niebezpieczny właśnie dlatego, że nas oślepia i kusi umysł, aby odstąpił od należnej refleksji”174. Odrzuciłam sztuczną dekoracyjność w zupełności, nawet „mojego” glona. Przy kolejnych konsultacjach z mgr Ziółkowską projekt zyskał nowe światło. Dowiedziałam się, że Fucus vesiculosus, choć zagrożony wyginięciem w naszej zatoce, ma się całkiem dobrze w innych miejscach występowania, na przykład w Szwecji175. Efektem interdyscyplinarnych poszukiwań było znalezienie inspiracji będącej najlepszą analogią odpowiadającą złożoności trialektyki, jaką podejmuję. Dowiedziałam się, że unikatem na skalę światową, którego poszukuję, jest ekosystem znajdujący się w Zatoce Puckiej, na styku półwyspu Hel i lądu. Doktorantka informuje: „Zatoka Pucka jest jednym z przykładów zeutrofizowanego zbiornika, który nadal charakteryzuje się największą różnorodnością gatunkową w morskiej polskiej strefie. Zatoka Pucka ze względu na unikalne warunki hydrologiczne jest miejscem występowania gatunków słodkowodnych, brakicznych oraz typowo morskich. Dodatkowo ze względu na małą głębokość akwenu dno Zatoki Puckiej jest pokryte roślinnością, która tworzy siedliska, na przykład dla młodocianych osobników ryb”. Ze względu na mieszanie się wody słodkiej ze woą słoną tylko w tym miejscu powstał unikatowy ekosytem176. Definicja ekosystemu według Eugene’a Oduma, ojca ekologii, brzmi: „ekosystem lub inaczej układ ekologiczny to jednostka ekologiczna, która obejmuje wszystkie organizmy żyjące na danym obszarze (tj. biocenozę) i współdziała ze środowiskiem fizycznym w ten sposób, że przepływ energii prowadzi do powstawania wyraźnie określonej struktury troficznej, zróżnicowania biotycznego oraz do krążenia materii”. Ekosystem stał się kwintesencją moich poszukiwań.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morszczyn_pęcherzykowaty#/media/File:Fucus_vesiculosus_Wales.jpg